RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

W.Z.U.P. WITEX Imp. Exp. Witold Ziomek z siedzibą w Olbrachcicach Wielkich 31, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP 8870004210 REGON 890511493.

Oraz

GRUPA WITEX Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ul.H. Modrzejewskiej 24, KRS 0000606 NIP 8871813058 REGON 363910590.

2. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: biuro@witex-ie.pl.pl lub biuro@grupawitex.pl

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędnego do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b), ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c), przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f), ewentualnie przedstawienie oferty handlowej w zależności od treści Państwa zapytania.

4. Państwa dane będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, w celu realizacji działalności operacyjnej Administratora wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Państwa danych; innym odbiorcom danych, tj. organom publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jak również kontrahentom, klientom i partnerom Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji powierzonych Państwu obowiązków w ramach zaciągniętych zobowiązań.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej i do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Posiadają Państwo prawo – w granicach przewidzianych przepisami RODO – do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia kontaktu i relacji biznesowych.